Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nieobowiązkowy nadzór

Organami nadzoru w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna. Warto pamiętać że funkcjonowanie jednego z tych organów nie wyklucza powołania i działania drugiego. Z powodu istnienia indywidualnego prawa kontroli spółki, które przysługuje każdemu ze wspólników (element pochodzący ze spółek osobowych), podstawowym rozwiązaniem, mającym charakter zasady jest fakultatywność organów nadzoru w spółce z o.o. Wobec tego powołanie tych organów nie wynika z normy prawnej o charakterze bezwzględnie obowiązującym, lec z oświadczenia woli wspólników. Powołanie komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej następuje zatem w umowie spółki (art. 213 par. 1 k.s.h.).

Co do zasady…

Z wyjątkiem od zasady fakultatywnego powołania organów nadzorczych mamy do czynienia jeżeli liczba wspólników przekracza 25 osób, zaś kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 złotych (art. 213 par. 2 k.s.h). Gdy wystąpi taka sytuacja, powołanie organu nadzoru staje się obowiązkowe. Ratio legis takiego uregulowania to przede wszystkim to, że pod względem kapitałowym i personalnym spółka z o.o. z tak znacznym kapitałem zbliża się do spółki akcyjnej, zatem tzw. „czystej” spółki kapitałowej. Warto pamiętać, że przed nowelizacją kodeksu z 2008 roku minimalny kapitał niezbędny do utworzenia spółki akcyjnej wynosił właśnie pół miliona złotych.
Spółki akcyjne są zawsze obowiązane do powołania rady nadzorczej, jednakże sytuacja prawna spółek z o.o. jest bardziej liberalna. Zamiast tworzenia rady można poprzestać na powołaniu komisji rewizyjnej. Czynności nadzorcze tej komisji mają jedynie charakter okresowy. W takich „bardziej kapitałowych” spółkach z o.o. umowa spółki może zawierać klauzulę, przewidującą wyłączenie prawa wspólników do kontroli indywidualnej z art. 213 par. 3 kodeksu. Za sprawą takiego wyłączenia, sprzyjającego sprawnej organizacji pracy, spółka dodatkowo upodobni się do spółki akcyjnej.